Åpenhetsloven

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Sist endret: 11. april 2024

Åpenhetsloven av 2022 har som mål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger virksomheten å gjennomføre regelmessige aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser.

Sibirius Eiendom AS er pålagt å avgi en årlig redegjørelse som beskriver etterlevelsen av åpenhetsloven. Loven skal sikre full åpenhet i vårt arbeid samt gi enhver rett til all informasjon knyttet til vår aktsomhet.

Redegjørelse av virksomhetens ktsomhetsvurderinger.

Organisering og driftsområde

Sibirius Eiendom er organisert som et ksjeselskap og har to ansatte. Vi utvikler familieboliger i Oslo og Bærum og leverer kun arkitekttegnede hus. Vi utfører hele prosessen, fra innkjøp av tomt til koordinering av prosjektering og bygging.

I Sibirius Eiendom AS benytter vi oss kun av eksterne leverandører og har ingen egne håndverkere ansatt. Vi har et nettverk av samarbeidspartnere innen alle fagområder og har egenutviklede kontrollsystemer for kvalitetssikring av underentreprenører som benyttes.

Retningslinjer og rutiner

I Sibirius Eiendom AS har vi stor respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er også krav om, og en forventning til, at alle våre underentreprenører forplikter seg til å etterleve de samme standarder som vi krever av oss selv.

Vi etterstreber å være en arbeidsplass der et trygt arbeidsmiljø, respekt og rettferdig behandling er i fokus. Samtidig må også arbeidsvilkår og sikkerhet være ivaretatt.

Etiske retningslinjer om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, helse og sikkerhet, miljø og antikorrupsjon, herunder internasjonale standarder om menneskerettigheter, forventer vi at våre samarbeidspartnere og underleverandører oppfyller på lik linje som oss. Det forventes at de til enhver tid kan, på forespørsel fra Sibirius Eiendom AS, dokumentere dette. Vi oppfordrer til å kontakte oss via vår nettside www.sibiriuseiendom.no ved mistanke om brudd på disse retningslinjene og rutinene.

Vår virksomhet kan ha stor innflytelse på samfunn, klima og miljø. Dette skal hensyntas, og vi skal jobbe kontinuerlig for å minimere vårt klimaavtrykk. Vi skal også gjennom hele prosessen med eiendomsutvikling fokusere på bærekraftige løsninger. Dette gjelder ved valg og disponering av tomteareal med tanke på fellesområder og grøntområder, løsninger for å fremme fysisk aktivitet, sosial interaksjon, mindre bilbruk og arealeffektive løsninger. Det gjelder også underveis i byggeprosessen, herunder materialvalg og produktinnkjøp, støy, gjenbruk, avfallssortering, minimal bruk av kjemikalier, miljøvennlig teknologi og krav til energieffektive bygg. Som ansvarlig arbeidsgiver skal også alle våre prosjekter være preget av et godt arbeidsmiljø, gode opplæringsordninger, lavt sykefravær og likestilling.

Faktiske negative konsekvenser

I Sibirius Eiendom AS er vi opptatt av å opptre ansvarlig og være bevisst vår påvirkning av samfunnet rundt oss. Som et steg på veien er det viktig å synliggjøre de negative konsekvensene av vårt arbeid.

Ved oppføring av ny eiendom påvirkes omgivelsene av vår aktivitet. Nedbygging av natur, økt trafikk, støy og forurensing, press på infrastruktur, er alle faktiske negative konsekvenser av en utbygging. Både høy og lav etterspørsel etter boliger er vesentlige risikoer. Rent økonomisk for utviklere, men også ved stor etterspørsel kan miljøet og samfunnet rundt påvirkes svært negativt. For mye press på omgivelsene kan skape grobunn for konflikter i nærmiljøet.

Tiltak

Vi er bevisst på vår virksomhet og de negative konsekvensene vår virksomhet kan medføre. Dette er vi opptatt av å holde til et minimum, og det er en kontinuerlig prosess å begrense de negative konsekvensene, samtidig som virksomheten stadig forbedres og optimaliseres for å imøtekomme alle krav og forventninger som stilles til oss som en seriøs eiendomsutvikler i dagens samfunn og arbeidsliv.

Vi vil opptre i henhold til miljøhensyn, bruk av bærekraftig materialer, utvikling av energieffektive boliger og tilrettelegging for naturområder.

Vi vil involvere oss og ha en dialog med lokalsamfunnet, fortløpende vurdere eksisterende og nye leverandører, og kontinuering evaluere interne prosesser og retningslinjer for å sørge for at de er i tråd med nasjonale og internasjonale standarder.

Offentliggjøring

Redegjørelsen skal publiseres innen 30. juni hvert år eller ved vesentlige endringer.